Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ПЕТНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ - РЕЛИГИИТЕ


1. Имащите Писание (юдеите и християните):

1) Връзката с тях: 2:105, 2:109; 3:64, 3:65, 3:69-72, 3:75, 3:98, 3:99, 3:110, 3:113, 3:119; 4:123, 4:153, 4:159, 4:171; 5:15, 5:19, 5:59, 5:65, 5:68, 5:77; 29:46; 33:26; 57:29; 59:2, 59:11; 98:1, 98:6.

2) Завистта им към вярващите: 2:109; 3:69; 4:54.

3) Задължителна е търпимостта към тях с изключение на онези, които водят битки: 2:62, 2:109, 2:139, 2:256; 3:20, 3:64, 3:73, 3:113, 3:114, 3:199; 4:162; 5:44-48, 4:69; 6:52, 6:53, 6:68, 6:69, 6:108; 7:87; 10:99, 10:100; 20:130; 22:67-69; 25:63; 29:46; 31:15; 33:48; 39:3; 42:15; 45:14; 46:13, 46:14; 56:13, 56:14; 73:10; 109:1-6.

4) И сред тях има вярващи: 3:113, 3:114, 3:115, 3:199; 4:159, 4:162; 7:159; 17:107, 17:109; 28:52-55; 29:47; 32:24; 57:27.


2. Израилтяните (Бану Исраил):

1) Повелите на Аллах към тях: 2:40-48, 2:63, 2:122; 7:161; 14:6; 20:80.

2) Благодеянията на Аллах към тях: 2:40-48, 2:63, 2:64, 2:122, 2:123; 5:20; 7:137, 7:141, 7:160; 10:93; 14:6; 20:80; 28:5; 44:30-33; 45:16, 45:17.

3) Присъдата Му над тях: 17:4-8.

4) Положението им: 2:40, 2:41, 2:62, 2:63, 2:66, 2:85, 2:92-96, 2:100, 2:102, 2:113, 2:135, 2:174-176; 3:23, 3:24, 3:98, 3:99, 3:110-112, 3:187, 3:199; 4:44-47, 4:155; 5:13, 5:15, 5:16, 5:18, 5:41-44, 5:51-55, 5:57, 5:64, 5:68, 5:70, 5:71, 5:77-82, 5:116; 7:159, 7:161-177; 17:2-8; 58:14-19.

5) Упорството им, недоверието и убиването на пророците: 2:59, 2:61, 2:65, 2:66, 2:75-81, 2:85-92, 2:99-103, 2:119, 2:140, 2:145, 2:146, 2:211, 2:246; 3:19, 3:23, 3:24, 3:110-112, 3:181-183; 4:51, 4:52, 4:60, 4:61, 4:66, 4:153-157, 4:159, 4:160; 5:21, 5:24, 5:32, 5:41-43, 5:59-64, 5:70, 5:71, 5:110; 7:162, 7:163; 45:17; 61:5.

6) Изопачаването от тях на Словото на Аллах: 2:75; 4:46; 5:13, 5:15, 5:41; 6:91.

7) Обета, който са дали: 2:63, 2:83, 2:93; 3:187; 4:154; 5:12, 5:70.

8) Силният им стремеж към земните блага: 2:94-96; 62:6-8.

9) Враждебността им към Аллах: 2:97, 2:98; 5:82.

10) Думите им и поведението им към Аллах и пророците: 5:64; 9:30-32; 44:34-36.

11) Пораждането на вражда сред тях: 5:64.

12) Заблудите и мечтите им: 2:111, 2:135; 3:24, 3:73; 4:123; 5:21-26; 16:62.

13) Недоволството им от онзи, който не последва тяхната вяра: 2:120.

14) Какво им е забранено по причина на гнева им: 6:146.

15) Те са посели два пъти поквара по земята: 17:4-8.

16) Въздаянието им, ако бяха повярвали: 2:103; 3:110; 4:46, 4:64, 4:66-68; 5:12, 5:65, 5:66.

17) Равините и правниците им: 5:44, 5:63; 9:31, 9:34.

18) Хората на Съботата: 2:65, 2:66; 4:47, 4:154; 7:163; 16:124.


3. Християните:

1) Тяхната позиция: 1:7; 3:75; 5:47, 5:66, 5:68, 5:82-85; 22:17; 30:2-5; 57:27.

2) Забравили са обета си и между тях е подбудена вражда: 5:14.

3) Думите и поведението им към Аллах: 2:111, 2:113, 2:135, 2:140; 5:17, 5:18; 9:30, 9:31.

4) Заблудите и мечтите им: 2:111, 2:135; 3:24, 3:75; 4:123; 5:19; 16:62.

5) Недоволството им от онзи, който не последва тяхната вяра: 2:120.

6) Упорството им възмездието за тях: 2:140.

7) Наградата на вярващите измежду тях: 2:62; 3:199; 5:69.

8) Наградата им, ако са повярвали: 3:110; 4:64, 4:66-68; 5:65.

9) Учениците (апостолите) на Иса: 3:52; 5:111, 5:112; 61:14.

10) Монасите: 5:82; 9:31, 9:34; 57:27.

11) Троицата: 4:171; 5:73, 5:116.


4. Сабеите: 2:62; 5:69; 22:17.


5. Магите: 22:17.