Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ШЕСТИ РАЗДЕЛ - ПРИЗОВАВАНЕТО КЪМ АЛЛАХ


1. Неговата задължителност:

1) за всеки мюсюлманин: 3:21, 3:104, 3:110, 3:114; 4:114; 5:63, 5:78, 5:79; 6:69; 7:157, 7:165, 7:199; 9:67, 9:71, 9:112; 11:116; 16:90; 19:55; 20:41, 20:77; 34:21; 31:17; 51:55; 87:9.


2) заплаха към онези, които съкращават призива към Аллах: 2:174; 3:187; 16:45; 33:26.


3) мисията на пратениците на Аллах: 4:79; 5:92; 6:48, 6:66, 6:104, 6:107, 6:159; 10:47; 15:39; 16:82; 17:54; 18:57; 22:49; 24:54; 27:80-81, 27:92; 29:18; 40:77, 40:78; 42:4-7, 42:48; 43:40, 43:45; 64:12; 72:23; 80:3, 80:4; 88:21, 88:22.


2. Мъдростта на призоваването към Аллах:

1) задължително е да се следва мъдростта: 2:151, 2:164, 2:231, 2:269; 4:113; 16:125; 17:39; 33:34; 43:63; 54:5.


2) призив на езика на съответния народ за да бъде той разбираем за тях: 14:4; 41:44.


3) водене на спор по най-хубавия начин: 16:125; 17:53; 18:54.


4) отблъскване на злината с добрина: 23:96; 28:54; 41:34.


5) даване на примери: 2:26; 39:27; 14:25; 25:33.


6) забранява се подбуждането към вражда: 6:108.


3. Границите на призоваването към Аллах:

1) няма принуда в религията: 2:256; 10:99; 18:29; 22:78.


2) да не се прекалява в религията: 4:171; 5:77.


3) угнетяването по причина на религиозните убеждения е недопустима несправедливост: 2:114; 3:186, 3:195; 4:97; 16:41, 16:42; 22:39-40, 22:58, 22:59; 85:1-10; 96:9-19.


4) да няма фанатизъм. Фанатизмът е отличителна черта на неверниците: 3:73.


5) суровост към сражаващите се неверници: 2:193; 4:89; 5:33, 5:34, 5:51; 8:55-57; 9:5, 9:23, 9:29, 9:73, 9:123; 47:4, 47:8; 58:22; 60:1, 60:2, 60:13; 66:9.


6) снизходителност към онези, които искат мир: 2:62, 2:82, 2:109, 2:256; 3:20, 3:64, 3:73, 3:113, 3:114, 3:199; 4:162, 4:69; 6:52, 6:53, 6:69, 6:108; 7:87; 10:89, 10:100; 20:130; 22:67-69; 29:46; 33:48; 39:3; 42:15; 45:14; 73:10; 109:1-6.