Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ОСМИ РАЗДЕЛ - ЧОВЕКЪТ И СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ


1. Човекът:

1) Сътворяването му: 4:1; 6:2, 6:98; 15:26, 15:33; 22:5; 23:12, 23:14; 30:20, 30:21, 30:54; 32:7, 32:9; 35:11; 39:6; 41:21; 42:11; 53:45; 71:14; 75:37, 75:38; 76:2; 77:20; 80:18, 80:19; 82:7, 82:8; 86:5, 86:6; 95:4, 95:5; 96:2.

2) Неговото състояние и черти: 4:28; 14:34; 17:11, 17:13, 17:83, 17:100; 18:54; 21:37; 22:66; 33:72; 36:77; 41:49, 41:51; 42:48; 43:15; 70:19; 75:5, 75:6, 75:14, 75:36; 76:1; 80:17, 80:24; 90:4; 96:6, 96:7; 100:6, 100:8; 103:2.

3) Честта, която Аллах му е оказал: 2:28, 2:33, 2:213; 4:1, 4:28; 6:48; 7:29, 7:30, 7:189; 10:19; 16:4, 16:18, 16:65, 16:67, 16:78, 16:81; 17:12, 17:67, 17:70, 17:83; 18:54; 20:116; 22:5, 22:11; 27:62; 30:36, 30:41, 30:54; 31:20, 31:29; 32:7, 32:9; 35:11, 35:15, 35:27, 35:28; 36:77; 38:72, 38:75; 39:6, 39:49; 40:64, 40:67; 42:48; 45:12; 49:13; 70:19, 70:21; 76:1, 76:3; 78:8; 79:27; 79:33; 86:5, 86:10; 89:15, 89:16; 90:10; 95:4, 95:6; 17:70; 89:15.

4) Животните му са подчинени: 6:142; 16:5, 16:8, 16:66, 16:69, 16:80; 22:28; 23:21, 23:22; 36:71-73; 43:12, 43:13.

5) Състоянието на повечето хора: 2:243; 6:116; 7:187; 10:55, 10:60; 11:17; 12:21, 12:103, 12:106; 13:1; 16:38; 26:8, 26:67, 26:103, 26:121, 26:139, 26:158, 26:174, 26:190; 27:73; 28:13; 30:6, 30:30; 34:28; 40:57, 40:61; 45:26.

6) Тревогата му в беда и забравяне на признателността към Всевишния при доволство: 10:12, 10:21, 10:23; 11:9; 16:53, 16:54; 17:67, 17:83; 29:65; 30:33, 30:36; 31:32; 39:8, 39:49; 41:49; 42:48; 70:20, 70:21; 89:15, 89:16.

7) Дълголетието му го прави слаб и безпомощен: 16:70; 22:5; 30:54; 35:11; 95:5.

8) Носенето на отговорността: 33:72.

9) Какво таи в сърцето си: 7:43; 10:57; 13:28; 23:78; 32:9; 33:4.

10) Някой служи на Аллах с колебание: 22:11.


2. Жените:

1) Жената: 2:221, 2:223, 2:228, 2:234, 2:235, 2:240, 2:282; 4:25, 4:32, 4:34, 4:36, 4:127-129; 7:189; 12:33; 16:57-59; 23:6; 24:31-33, 24:60; 33:4, 33:50-52, 33:55, 33:59; 35:11; 43:16, 43:17; 58:1, 58:2; 66:10-12; 70:30.

2) Покривалото: 24:30, 24:31, 24:60; 33:53, 33:55, 33:59.


3. Мъжете: 2:30, 2:31, 2:33, 2:223, 2:228, 2:282; 4:32, 4:34, 4:128, 4:129; 7:189; 13:23; 15:28; 24:31; 38:71.


4. Мъжете и жените: 3:195; 4:1, 4:32, 4:98, 4:99, 4:124; 6:98; 9:72; 10:19; 13:23; 16:97; 20:123; 22:5, 22:11; 23:12-14; 33:72; 36:55, 36:56, 36:77; 39:6, 39:49; 40:40, 40:64, 40:67; 42:48; 43:70; 47:19; 48:6; 49:13; 57:18; 64:14; 70:19; 75:39; 89:15, 89:16; 95:4.


5. Семейството:

1) Създаването му: 13:38; 25:54; 64:14.

2) Бракът: 2:102, 2:187, 2:197, 2:221, 2:223, 2:228, 2:235; 4:3, 4:4, 4:19, 4:25, 4:27; 5:5; 7:189, 7:190; 24:3, 24:26, 24:32, 24:33; 30:21; 33:37; 60:10, 60:12.

3) Неженените: 4:25; 24:33.

4) На кого е позволено да се жени и на кого е забранено: 4:22-24; 5:6; 33:50.

5) Бракът на съдружаващи и бракът със съдружаващи: 2:221.

6) Встъпване в брак с несемейните, робите и робините: 24:32.

7) Които нямат средства да встъпят в брак, да се въздържат: 24:33.

8) Сватбеният дар за жената: 2:235; 4:20, 4:21, 4:24; 5:5; 60:10, 60:11.

9) Многоженството и условията за него: 4:3.

10) Бременността и кърменето: 2:223; 31:14; 46:15; 65:6.

11) Децата: 2:233; 3:10; 6:140, 6:151; 8:28; 17:31; 34:37; 42:50; 52:21; 57:20; 60:12; 63:9; 64:14-15; 65:6.

12) Убиването на деца: 6:137, 6:140, 6:151; 17:31; 60:12.

13) Езическият обичай да бъдат заравяни живи момиченца: 16:58; 43:17; 81:8.

14) Предимството на мъжете пред жените: 4:34.

15) Непокорството: 4:34, 4:128.

16) Отсъждане преди развод: 4:35.

17) Разводът:

a) задължителни условия преди развод: 4:34; 65:1, 65:2.

б) предписания, които произтичат от развода: 2:228, 2:230, 2:231, 2:232, 2:236, 2:237, 2:242; 33:49; 65:4, 65:7.

в) броят на разводите: 2:229.

18) За онези, които напускат съпругите си "ти за мен си като майчиния ми гръб (т.нар. зихар)": 33:4; 58:1-4.

19) Далите клетва да не бъдат с жените си: 2:226, 2:227.

20) Прокълнатите: 24:6-9, 24:13.

21) Срокът за овдовелите жени: 2:235.

22) Сгодяването с жените по време на срока им на изчакване: 2:235.

23) Наследството на жена, чийто съпруг е починал: 4:12.

24) Създаването на затруднение за жените: 4:19.

25) Принуждаване на робите към телесна близост с господарите им: 24:33.

26) Правата на родителите: 2:83, 2:215; 4:36; 6:151; 17:23-25; 29:8; 31:14, 31:15; 46:15-18.

27) Някои съпруги и деца са врагове на вярващите: 64:14.

28) Искането на разрешение да се влиза в помещения: 24:27.


6. Осиновяването:

а) то се отхвърля: 33:4, 33:5, 33:40.

б) бракът с жена, с която се е развел осиновен: 33:37.


7. Роднински връзки: 2:83, 2:177, 2:215; 4:1, 4:8, 4:36; 8:41, 8:75; 9:113; 13:25; 16:90; 17:26; 24:22; 30:38; 33:6; 42:23; 47:22; 58:22; 59:7; 60:3; 70:24, 70:25; 90:15.


8. Сираците: 2:83, 2:177, 2:215, 2:220; 4:2, 4:3, 4:6, 4:8, 4:10, 4:36, 4:127; 6:152; 8:41; 17:34; 59:7; 76:8; 89:17; 90:15; 93:6, 93:9; 107:2.


9. Робините и пленниците (Вж. седми раздел).


10. Обществото:

1) Поздравът и гостоприемството: 4:86; 6:54; 10:10; 13:24; 14:23; 15:46, 15:52; 16:32; 19:15, 19:33, 19:57, 19:62; 20:47; 24:27, 24:29, 24:58, 24:61. 25:63, 25:75; 28:55; 33:44; 43:89.

2) Добрите обноски: 2:189; 4:69, 4:140; 6:52, 6:70; 18:28; 24:27-29, 24:58-62; 33:53; 58:9.58:11, 58:12; 80:1-10.

3) Отношението към съседите, другарите и подвластните ни: 4:36.

4) Пътникът: 2:177, 2:215; 4:36; 8:41; 9:60; 17:26; 30:38; 59:7.

5) Сътрудничеството: 5:2; 8:72, 8:74.

6) Братството: 2:83; 3:103; 4:25; 5:32; 9:11; 15:47; 49:10, 49:13.

7) Групата: 2:43; 4:71; 37:1.

8) Помиряването на хората: 2:224; 4:114, 4:128, 4:129; 8:1; 49:9, 49:10.

9) Единението и следването на правия път: 3:103, 3:105; 6:154; 8:46; 30:31, 30:32.

10) Приятелството: 3:28, 3:118; 4:33, 4:144; 5:51, 5:56-58; 9:71; 33:6; 60:1, 60:7-9.

11) Сляпото подражание: 2:170; 5:104; 7:27; 26:74, 26:137; 31:21; 34:43; 37:69; 43:22-25.

12) Обичащите да бъдат хвалени за нещо, което не са сторили: 3:188.

13) Извинение, опрощение и потискане на гнева: 2:109, 2:237; 3:159; 4:149; 5:13, 5:48; 15:85; 16:126; 24:22; 25:63; 42:37, 42:40, 42:43; 45:14; 64:14.

14) Промяна в положението на народа: 8:54; 13:11; 16:112.


11. Обществата:

1) Различие между хората: 2:113, 2:176, 2:213, 2:253; 3:19, 3:55, 3:105; 4:157; 5:48; 6:164; 8:42; 10:19, 10:93; 16:39, 16:64, 16:92; 19:37; 22:69; 27:76; 32:25; 39:3, 39:46; 42:10; 43:63, 43:65.

2) Народи и племена: 5:51; 22:34, 22:67; 49:13.

3) Кои сред тях имат предимство: 4:95, 4:96; 5:48; 6:123, 6:129, 6:165; 16:75, 16:76; 17:21; 33:66, 33:68; 34:31, 34:35; 49:13.

4) Отредено им е да бъдат наследници на земята: 6:165; 7:68, 7:73; 10:14, 10:73; 27:62; 35:39; 43:32.

5) Създадени са от един човек: 4:1; 6:98; 7:189; 22:5; 23:12-14; 30:20, 30:21, 30:54; 32:7-9; 35:11; 39:6; 40:67; 42:11; 53:45, 53:46; 71:15; 75:36, 75:39; 76:2; 77:20, 77:23; 80:18, 80:19; 82:7, 82:8; 86:5-7; 95:4, 95:5; 96:2.

6) Бедуините: 9:9, 9:97-100, 9:120; 48:11, 48:12, 48:15, 48:16; 49:14, 49:17.

7) Народи, племена и групи: 2:253; 3:7, 3:19, 3:20, 3:73, 3:78, 3:105; 4:89, 4:90, 4:150, 4:151; 5:48; 6:112, 6:113, 6:159; 15:89, 15:93; 22:34, 22:67; 23:53, 23:61; 30:22, 30:32; 42:13, 42:14; 49:13; 98:4.