Библейски съответствия на някои имена, споменати в Свещения Коран

В Свещения Коран се споменават много персонажи, които са споменати и в предишните небесни книги. В превода те са дадени в арабския им оригинал, но те съответстват на следните имена от Библията на български език:

Аллах - Господ, Бог

Айюб - Йов

Дауд - Давид

Джибрил - Гавриил

Закария - Захария

Ибрахим - Авраам

Идрис - Енох

Иляс - Илия

Иса - Иисус Христос

Исхак - Исаак

Лут - Лот

Мариам - Дева Мария

Микал - Михаил

Муса - Мойсей

Нух - Ной

Сулайман - Соломон

Харун - Аарон

Юнус - Йона

Юсуф - Йосиф

Яджудж и Маджудж - Гог и Магог

Якуб - Яков

Яхя - Йоан Кръстител